The Centre for People’s Collective (CPC)

Our Team

Board Of Advisors

Vivek Sawant

Praful Gudadhe

Dr. Chanda Nimbkar

Prof. Rohit Jain

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Vilas Bhogade

Dr. Milind Watve

Ashwini Kulkarni

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Vijay Saratkar

Mentor

Jaideep Hardikar

Directors

Pravin Mote

Atul Gudhadhe

CEO

Sajal Kulkarni

Theme Leads

Gautam Nitnawre​

Abbey T Andrews

Ajinkya Shahane

Field Coordinators

Ajinkya Ukey

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Santosh Gawle

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Chintaman Balamwar

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Manoj Pendam

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Himmat Shelke

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Bhimsagar Sonone

Office Assistant

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Nikhil Ramteke